Regulamin


REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO WWW.MOJASKRZYNKA.PL

Podstawowe Definicje

Serwis internetowy prowadzony pod adresem www.mojaskrzynka.pl (dalej jako serwis mojaskrzynka.pl)

Użytkownik - Podmiot zamieszczający ogłoszenia w serwisie mojaskrzynka.pl.
Odwiedzający - Podmiot korzystający z Serwisu celem przeglądania ogłoszeń oraz skorzystania z zamieszczonych tam ofert.

Zasady Ogólne

 1. Niniejszy regulamin dotyczy korzystania z Serwisu w tym zamieszczania ogłoszeń w Serwisie. Regulamin niniejszy może być w każdym czasie jednostronnie zmieniany przez właściciela Serwisu.
 2. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu opublikowania go na stronach internetowych Serwisu.
 3. Zabrania się Użytkownikowi w treści ogłoszeń umieszczania w jakiejkolwiek formie reklamy lub promocji Serwisu WWW innych niż Serwis. Zamieszczenie w ogłoszeniu jakiegokolwiek adresu WWW prowadzącego do strony innej niż jakiekolwiek Serwisy Właściciela (w tym inne niż serwis mojaskrzynka.pl) lub strona własna Użytkownika, uważane jest za reklamę. 
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo do edycji lub kasowania ogłoszeń zamieszczonych w innych działach i kategoriach lub Serwisie, niż wynika to z treści danego ogłoszenia i postanowień niniejszego regulaminu.
 5. Użytkownik przez zamieszczenie ogłoszenia udziela Właścicielowi pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności celem ochrony praw autorskich Użytkownika w zakresie treści ogłoszeń i ich elementów graficznych, w szczególności zdjęć i ilustracji. Pełnomocnictwo upoważnia do pośredniczenia w kontaktach pomiędzy Użytkownikiem a podmiotem trzecim zamierzającym wykorzystać, lub który wykorzystał, w jakikolwiek sposób część lub całość utworów jakie stanowią ogłoszenia i ich elementy. Pełnomocnictwo to jest nieodwołalne do momentu usunięcia danego ogłoszenia z serwisu mojaskrzynka.pl.
 6. Z uwagi na treść pkt 5 powyżej zabrania się podmiotom trzecim kopiowania lub powielania treści ogłoszeń lub ich elementów (w szczególności zdjęć i ilustracji) umieszczonych w Serwisie, a także korzystania z nich w inny sposób (w szczególności wyświetlania w celach komercyjnych), bez uprzedniej zgody Użytkownika wyrażonej wyłącznie za pośrednictwem Właściciela. W tym zakresie Użytkownik zrzeka się prawa do bezpośredniego wyrażenia zgody j.w., a wszelkie skutki naruszenia postanowień niniejszego punktu przez Użytkownika obciążają wyłącznie Użytkownika.
 7. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony WWW Serwisu, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, do których prawo nie przysługuje Użytkownikom, podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Właścicielowi.
 8. Zabrania się umieszczania w Serwisie ogłoszeń lub ich elementów o podtekstach seksualnych naruszających lub mogących naruszyć normy moralne lub etyczne, w szczególności zdjęć i innych treści pornograficznych. Nadto zabrania się zamieszczania w ogłoszeniach wszelkich plików multimedialnych (w tym zdjęć i filmów), do których Użytkownik nie posiada co najmniej majątkowych praw autorskich, które nie obrazują istotnych elementów danej oferty, tj. np. wyodrębnionych logotypów, spotów reklamowych, dodatkowych napisów (w tym adresów www, numerów telefonu, tekstów reklamowych), prezentacji (w tym złożonych ze zdjęć). Plik multimedialny powinien być czytelny i nie zawierać efektów specjalnych lub innych elementów zakłócających jego odbiór.
 9. Jeżeli dany Użytkownik zamieszcza ogłoszenia zawierające pliki multimedialne niezgodne z regulaminem Właściciel może, w zależności od charakteru i skali danego naruszenia (i) usunąć dany plik multimedialny (zablokować jego wyświetlanie) z ogłoszenia oraz/albo (ii) usunąć dane ogłoszenie w ogóle oraz / albo (iii) trwale lub czasowo odebrać danemu Użytkownikowi możliwość uczestniczenia w odnośnej promocji, która w swoim warunkach przewiduje użycie plików multimedialnych. Jeżeli Użytkownikiem naruszającym postanowienia Regulaminu, o których mowa w zdaniu poprzednim jest przedsiębiorca, w szczególności pośrednik w obrocie nieruchomościami, lub Użytkownik który posiada więcej niż 10 ogłoszeń z danej kategorii, Właściciel ponad sankcje opisane w zdaniu poprzednim uprawniona jest do (i) usunięcia (zablokowania wyświetlania) plików multimedialnych z wszystkich ogłoszeń tego Użytkownika lub (ii) odebrać danemu Użytkownikowi możliwość umieszczania wszystkich lub określonych kategorii ogłoszeń w Serwisie. Przed zastosowaniem sankcji, o których mowa w zdaniach poprzednich Właściciel wezwie danego Użytkownika w formie elektronicznej do zaprzestania naruszenia w terminie 3 dni od dnia wysłania wezwania.
 10. Przez fakt zamieszczenia w jakimkolwiek Serwisie ogłoszenia zawierającego pliki multimedialne (takie jak zdjęcia, filmy, etc.) zgodne z treścią niniejszego Regulaminu, Użytkownik oświadcza, że posiada względem danego utworu co najmniej całość majątkowych praw autorskich i udziela Właścicielowi nieodpłatnej licencji bez prawa do sublicencji, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, do wykorzystywania danego utworu, a także do modyfikowania oraz rozporządzania i wykorzystywania utworu zmodyfikowanego, w celach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych odnośnie towarów i usług Właściciela, w szczególności poprzez powielanie, publikację i wyświetlanie dla nieograniczonego kręgu odbiorców, w dowolnej formie, w dowolny sposób, w dowolnym medium i miejscu oraz na dowolnym nośniku.
 11. W procesie edycji ogłoszenia zabrania się wypełniania pól tekstowych treściami do tego nie przeznaczonymi (np. w polu oznaczonym jako "Lokalizacja" umieszczanie linków lub haseł reklamowych) pod rygorem usunięcia takiego ogłoszenia z Serwisu bez konieczności informowania o tym Użytkownika.
 12. Właściciel upoważniona jest w każdym czasie do usunięcia danego ogłoszenia z Serwisu lub Serwisu, informując jednocześnie o tym fakcie danego Użytkownika. W takim wypadku Użytkownikowi należy się jedynie stosowny zwrot ewentualnie uiszczonej za dane ogłoszenie opłaty, dokonywany na odrębnych warunkach, wedle uznania Właściciela, albo (i) poprzez faktyczny zwrot środków, (ii) przez potrącenie z wymagalnymi należnościami Właściciela lub (iii) poprzez umożliwienie danemu Użytkownikowi umieszczenia na Serwisie ogłoszeń o analogicznej co usunięte ogłoszenie wartości.
 13. W sytuacji wskazanej w pkt 12 zdanie pierwsze powyżej Użytkownikowi nie należy się jakikolwiek zwrot uiszczonej opłaty ani też odrębne odszkodowanie, jeżeli przyczyną usunięcia danego ogłoszenia było powzięcie przez Właściciela wiedzy, uzasadnionego podejrzenia lub stosownej informacji urzędowej, że umieszczając na Serwisie dane ogłoszenie, lub inne ogłoszenia, Użytkownik dokonał naruszenia, usiłowania naruszenia, obejścia lub próby obejścia (i) powszechnie obowiązującego lub miejscowego prawa, w szczególności działał lub usiłował działać na szkodę osób trzecich, w tym nie wywiązał się z umowy zawartej z Odwiedzającym; (ii) postanowień niniejszego regulaminu; (iii) norm moralno – etycznych lub zwyczajów. Usuwanie ogłoszeń w trybie pkt 10 - 13 działu Postanowienia Szczególne – Serwis mojaskrzynka.pl odbywa się bez powiadamiania Użytkownika o tym fakcie. Nadto jeżeli działania / zaniechania o charakterze opisanym powyżej dokonał Użytkownik, który dokonał wcześniej w Serwisie rejestracji konta danego Użytkownika, Właściciel uprawniona jest w zależności od charakteru i skali danego działania / zaniechania do czasowego zablokowania konta tego Użytkownika lub jego całkowitego usunięcia.
 14. Umieszczając ogłoszenie na Serwisie lub jednym z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest zadbać, by treść danego ogłoszenia była prawdziwa, rzetelna, a także zgodna z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu i zwyczajami, a także normami moralno - etycznymi, w szczególności by nie naruszała interesu prawnego podmiotów trzecich lub Odwiedzających Serwisy prowadzone przez Właściciela. Biorąc pod uwagę treść zdania poprzedniego zabrania się w szczególności umieszczania ogłoszeń dotyczących produktów leczniczych (w rozumieniu niżej wskazanej ustawy) dostępnych jedynie z przepisu lekarza, a także jakichkolwiek produktów leczniczych przez podmioty do tego nieuprawnione zgodnie z treścią przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (Dz.U.08.45.271 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), tj. przez podmioty inne niż apteki ogólnodostępne i punkty apteczne. Zabrania się także umieszczania ogłoszeń dotyczących ofert sprzedaży, zamiany, darowizny lub podobnych, dotyczących kodów aktywacyjnych lub pakietów kodów, o których mowa w dalszej części Regulaminu.
 15. Rejestrując się w Serwisie, a także korzystając z funkcjonalności Serwisu zgodnie z niniejszym regulaminem jednak z pominięciem rejestracji, Użytkownik oraz/albo Odwiedzający wyraża zgodę na przetwarzanie oraz powierzanie przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie i przez podmiot, o jakim mowa w pkt 18 powyżej, a nadto: 
  1. korzystając z serwisu znajdującego się pod adresem http://www.mojaskrzynka.pl w zakresie funkcjonalności pozwalających na kierowanie zapytań do podmiotów trzecich współpracujących z Właścicielam w zakresie oferowania usług turystycznych Odwiedzający wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w szczególności umieszczonych przez Odwiedzającego w danym zapytaniu, tym podmiotom jednak tylko ściśle celem odpowiedzi na zapytanie;
  2. korzystając z serwisu znajdującego się pod adresem http://www.mojaskrzynka.pl w zakresie funkcjonalności pozwalających na kierowanie zapytań do podmiotów trzecich współpracujących z Właścicielam i zajmujących się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami Odwiedzający wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w szczególności umieszczonych przez Odwiedzającego w danym zapytaniu, tym podmiotom jednak tylko ściśle celem odpowiedzi na zapytanie;
  3. korzystając z funkcjonalności Serwisu w zakresie umieszczania ogłoszeń w związku z brzmieniem pkt 14 powyżej Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych wymienionych w danym ogłoszeniu podmiotom wymienionym w pkt 14 powyżej, jednak tylko ściśle w celu opublikowania ogłoszenia danego Użytkownika.
  Zgody opisane powyżej są dobrowolne, jednak konieczne do korzystania z Serwisu w zgodnie z odnośnymi funkcjonalnościami.
 16. Rejestrując się w danym Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane w formularzu rejestracyjnym adresy e-mail oraz/albo numery telefonów, informację handlową, a także produktów i usług podmiotów współpracujących na odrębnych zasadach pod kątem Serwisu mojaskrzynka.pl.
 17. O ile Odwiedzający odpowiedział i zastosował się do treści danego ogłoszenia, a Użytkownik zawarł z Odwiedzającym na tej podstawie stosowną umowę, Użytkownik zobowiązany jest należycie wykonać daną umowę, w szczególności dostarczyć towar lub wykonać usługę, o jakiej mowa w danym ogłoszeniu, zgodnie z jego treścią, zasadami należytej staranności, o odpowiedniej jakości i w zgodzie z ogólnie obowiązującymi, i miejscowymi przepisami prawa.
 18. Z uwagi na starania Właściciela w zakresie eliminacji spamu z kont pocztowych Użytkowników podawanych jako skrzynki kontaktowe w treści publikowanych ogłoszeń, a także celem lepszego dostosowania funkcjonalności Serwisu do wymagań i potrzeb Użytkowników, w przypadku otrzymania przez Użytkownika od podmiotów zajmujących się działalnością konkurencyjną w stosunku do Właściciela na którekolwiek z posiadanych kont e-mail informacji o charakterze handlowym, której treść sugeruje, iż nie pochodzi od osoby bezpośrednio zainteresowanej umieszczonym na Serwisie Właściciela ogłoszeniem, w szczególności której intencją jest skłonienie Użytkownika do zaprzestania korzystania z usług Właściciela, lub która taki cel chce osiągnąć, Użytkownik powiadomi o tym fakcie niezwłocznie Właściciela przesyłając otrzymaną wiadomość na adres mailowy info@mojaskrzynka.pl. Użytkownik upoważnia Właściciela do wystąpienia w stosunku do nadawcy takiej wiadomości w imieniu Użytkownika celem zaniechania przez danego nadawcę podobnych praktyk w przyszłości.
 19. Użytkownik wyraża zgodę na to, że świadczenie przez Właściciela opisanych w niniejszym regulaminie usług nastąpi niezwłocznie po zawarciu stosownej umowy, tj. przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy. Tym samym wyłączone jest prawo Użytkownika do odstąpienia od umowy na przedmiotowe usługi w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia przewidziane przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.00.22.271 ze zmianami).
 20. Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisu Właściciela są następujące: komputer stacjonarny lub inne urządzenie mobilne z systemem operacyjnym Windows, iOS, Linux lub Android oraz przeglądarką internetową w najnowszej dostępnej wersji.
 21. Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie przez Właściciela w dowolnym miejscu na stronie z danym ogłoszeniem Użytkownika, w tym wprost w jego treści, wszelkiego rodzaju ogłoszeń, reklam oraz informacji dotyczących produktów lub usług podmiotów współpracujących z Właścicielam. Elementy, o których mowa w zdaniu poprzednim umieszczane będą w proporcjach niezakłócających graficznej prezentacji ogłoszenia Użytkownika ani odbioru treści danego ogłoszenia przez Odwiedzających.
 22. Zabrania się Użytkownikom (w tym osobom działającym na zlecenie lub pod nadzorem Użytkowników) wszelkich działań powodujących zmiany w sposobie pozycjonowania ogłoszeń umieszczanych w serwisie mojaskrzynka.pl za pomocą oprogramowania służącego do eksportów ogłoszeń, chyba że działania te występują za pisemną zgodą Właściciela lub w ramach oprogramowania udostępnionego Użytkownikowi w w/w celu przez Właściciela. Naruszenie postanowienia zdania poprzedniego upoważnia Właściciela, poza innymi sankcjami przewidzianymi postanowieniami niniejszego regulaminu i powszechnie obowiązującego prawa, do zablokowania przyjmowania ogłoszeń Użytkownika dokonującego danych naruszeń.
 23. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z tym, że Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na wykorzystywanie w celach statystycznych oraz analitycznych przez mojaskrzynka.pl i elementów treści już umieszczonych i umieszczanych w przyszłości przez Użytkownika ogłoszeń, o ile elementy te nie stanowią jako całość lub pojedynczo utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgoda ta dotyczy w szczególności takich elementów jak lokalizacja, cena i nazwa przedmiotu danego ogłoszenia.
 24. Poszczególne postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być czasowo zmieniane lub uzupełniane treścią aktualnie obowiązujących promocji organizowanych przez Właściciela. Treść każdej promocji zawiera opis jej warunków, korzyści dla Użytkownika lub Odwiedzającego oraz czas trwania. Brak wskazania czasu trwania danej promocji oznacza, iż promocja organizowana jest bezterminowo i może być w każdym czasie jednostronnie zakończona przez Właściciela. W przypadku sprzeczności w treści danej promocji i w treści niniejszego Regulaminu wiążąca jest w danym zakresie treść danej promocji.
 25. Właściciel zachowuje prawo do moderowania zapytań wysyłanych przez Odwiedzających lub Użytkowników do innych Użytkowników.
 26. W przypadku dokonania zmiany treści lub zablokowania danego zapytania zgodnie z treścią pkt 31 powyżej Właściciel, o ile dysponuje adresem e-mail Użytkownika/Odwiedzającego, który wysłał dane zapytanie, powiadomi nadawcę drogą elektroniczną o przyczynie dokonanej moderacji oraz zastosowanych środkach. W przypadku zmiany treści moderowanego zapytania nadawca otrzyma wraz z wiadomością, o której mowa w zdaniu poprzednim, treść zmoderowanego zapytania.

Odpowiedzialność

 1. Użytkownik umieszczający dane ogłoszenie ponosi wszelką odpowiedzialność za jego szeroko pojętą treść, w szczególności za prawdziwość, rzetelność treści ogłoszeń, a także ich zgodność z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa, i zwyczajami oraz normami moralno – etycznymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
 2. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Użytkowników za sytuacje związane z naruszeniem ich praw autorskich i innych związanych z ogłoszeniami, ich przedmiotem lub treścią, przez podmioty trzecie. W szczególności Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane umieszczanie ogłoszeń, ich części lub elementów przez podmioty trzecie na innych Serwisie internetowych lub w innych mediach, za wykorzystywanie ogłoszeń, ich części lub elementów przez podmioty trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się przez podmioty trzecie pod Użytkowników.
 3. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Odwiedzających za treść i rzetelność ogłoszeń i ofert, a także zgodność z postanowieniami niniejszego regulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującym prawem, zwyczajami lub normami moralno - etycznymi.
 4. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rodzaj, jakość, bezpieczeństwo ani wartość usługi lub towaru otrzymanego przez Odwiedzającego od danego Użytkownika w konsekwencji skorzystania z danego ogłoszenia. Właściciel nie ponosi także żadnej odpowiedzialności za sytuacje, w których Odwiedzający w wyniku skorzystania z danego ogłoszenia nie otrzymał w ogóle od danego Użytkownika towaru ani usługi lub otrzymał je po terminie lub z wadami, a także w przypadkach niewywiązywania się Użytkowników względem Odwiedzających z obowiązków w zakresie rękojmi za wady rzeczy sprzedanej lub gwarancji, a także dostawy.
 5. W szczególności w przypadkach opisanych w pkt 3 oraz 4 powyżej Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zapłaconą danemu Użytkownikowi cenę za towar lub usługę.
 6. Jeżeli Odwiedzający lub podmiot trzeci wystąpi przeciwko Właścicielowi z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującego prawa, zwyczajów lub norm moralno - etycznych, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do sporu i doprowadzić do zwolnienia Właściciela z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem w/w osób. Nadto Użytkownik naprawi Właścicielowi wszelką szkodę wywołaną danym wystąpieniem, jak również zwróci wszelkie poniesione koszty, w szczególności koszty sądowe, wynagrodzenia pełnomocników oraz zastępstwa procesowego, a nadto koszty postępowania egzekucyjnego i wynagrodzenia pełnomocników w tym postępowaniu.
 7. Postanowienia pkt 6 powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku wszczęcia przeciwko Właścicielowi, jej pracownikowi (pracownikom) lub zleceniobiorcy (zleceniobiorcom) postępowania administracyjnego lub karnego, wywołanego lub pozostającego w związku z naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującego prawa, zwyczajów lub norm moralno - etycznych.
 8. Właściciel oraz Użytkownik i, odpowiednio, Właściciel oraz Odwiedzający wyłączają w stosunkach pomiędzy sobą wszelką ewentualną odpowiedzialność Właściciela za szkodę spowodowaną prawidłowym lub nieprawidłowym działaniem lub brakiem działania Serwisu, w szczególności odpowiedzialność za szkody wynikłe na skutek działania szkodliwego oprogramowania lub implementacji plików typu cookies.
 9. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do ich obejścia.
 10. Zabrania się działań faktycznie lub potencjalnie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia takich działań po stronie Użytkownika wszelkie opcje i uprawnienia przypisane danemu Użytkownikowi zostaną zawieszone lub odebrane na stałe. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę Właściciela, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek Serwisu lub dobre imię Właściciela.
 11. Właściciel nie odpowiada za sposób, jakość i częstotliwość działania sieci operatorów telefonii komórkowej i stacjonarnej, a także Serwisu umożliwiających wysyłanie wiadomości tekstowych online oraz samych dostawców Internetu. W szczególności Właściciel nie odpowiada za przerwy / zakłócenia w dostawie sygnału przez łącza internetowe udostępnione przez dostawców Internetu. Właściciel deklaruje jednak, że dołoży wszelkiej staranności celem prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania Serwisu.
 12. Bez względu na treść pkt 11 powyżej Właściciel uprawniona jest do czasowych przerw w świadczeniu usług związanych z funkcjonowaniem Serwisu, co objawiać się może przerwami lub opóźnieniami w ich funkcjonowaniu w ogóle, lub odnośnie ich poszczególnych funkcjonalności. Przerwy te spowodowane mogą być modyfikacją Serwisu, konserwacją ich funkcjonalności lub sprzętu i nie powinny trwać dłużej niż 10 godzin miesięcznie.

Serwis

 1. Ogłoszenia zamieszczone na serwisie będą publikowane przez maksymalny okres 365 dni, przy czym za pierwszy dzień uważa się dzień publikacji ogłoszenia w serwisie. Po tym okresie ogłoszenie staje się niewidoczne dla Odwiedzających, a Użytkownik otrzymuje od Właściciela informację z prośbą o sprawdzenie aktualności danego ogłoszenia oraz o ponowną jego ewentualną aktywację w ciągu kolejnych 14 dni, lub o skasowanie danego ogłoszenia. Brak działania ze strony Użytkownika w w/w terminie powoduje skasowanie danego ogłoszenia z ostatnim dniem tego terminu.
 2. Rejestracja w serwisie, umożliwiająca po spełnieniu warunków płatności publikację ogłoszeń, odbywa się poprzez wpisanie adresu e-mail Użytkownika. Zarejestrowane konto wymaga potwierdzenia, które wykonuje się poprzez otrzymany e-mailem link.
 3. Aktywacji ogłoszenia dokonuje się wpisując stosowny kod otrzymany w wyniku uiszczenia stosownej opłaty poprzez wysłanie wiadomości tekstowej typu SMS na numery i o treści wskazanych przy wyborze opcji płatności, ewentualnie poprzez płatność kartą kredytową bądź przelewem.
 4. Opłata uiszczona za aktywację nie podlega zwrotowi z wyjątkiem sytuacji wskazanych w treści regulaminu.
 5. Pojedynczy kod otrzymany przez Użytkownika po uiszczeniu opłaty służy do aktywacji danego ogłoszenia tylko jeden raz.
 6. O ile dany Użytkownik umieścił już w serwisie ogłoszenie/ogłoszenia i ogłoszenia te pozostają aktywne, każde kolejne ogłoszenie dodane przez danego Użytkownika będzie automatycznie wyświetlane jako nieaktywne, tj. niedostępne dla Odwiedzających.

Szczególne Zasady Zamieszczania Ogłoszeń

 1. Zabronione jest umieszczanie ogłoszeń dotyczących towarów lub usług, którymi obrót na terenie Polski jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa lub polegających bezpośrednio lub pośrednio na popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia (w tym skarbowych), a także polegających na ułatwieniu lub umożliwieniu / służących do popełnienia takich czynów. Zabronione jest także umieszczanie ogłoszeń dotyczących towarów lub usług służących do obejścia prawa lub postanowień niniejszego regulaminu. Z treści ogłoszenia musi wprost wynikać, że ogłoszenie spełnia warunki określone postanowieniami niniejszego regulaminu.
 2. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń dotyczących usług o charakterze towarzyskim i/lub erotycznym lub zawierających materiały, lub elementy o takim charakterze, jeżeli ich treść wskazuje na zamiar ułatwiania nawiązywania bądź na bezpośrednie nawiązanie kontaktów mających cel inny niż ściśle matrymonialny.
 3. Zabrania się wielokrotnego zamieszczania przez jednego Użytkownika w tej samej kategorii serwisu mojaskrzynka.pl lub ogłoszeń dotyczących tego samego produktu lub tej samej albo takiej samej usługi. Postanowienie to nie dotyczy ogłoszeń co do sprzedaży wielu egzemplarzy jednego produktu.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo przyporządkowania ogłoszeń do właściwej kategorii w ramach serwisu mojaskrzynka.pl lub, biorąc treść ogłoszenia za kryterium przyporządkowania.
 5. Prawidłowo sformatowane i wprowadzone do systemu ogłoszenie (z wyjątkiem ogłoszeń zablokowanych) zostanie umieszczone w serwisie mojaskrzynka.pl po weryfikacji treści ogłoszenia przez moderatora serwisu, najpóźniej w ciągu 12 godzin od rejestracji.

Edycja I Usuwanie Ogłoszeń Przez Użytkownika z Serwisu mojaskrzynka.pl

 1. Użytkownikowi dostępnych jest kilka sposobów zmiany treści danego ogłoszenia lub jego usunięcia z Serwisu: 
  • Podczas wpisywania treści ogłoszenia należy podać w polu e-mail adres e-mail, na który zostanie następnie przesłany link do strony umożliwiającej edycję lub skasowanie ogłoszenia.
 2. Jeśli nie skorzystano z żadnej z powyższych opcji, istnieje możliwość kontaktu z Właścicielam od poniedziałku do piątku e-mailem na adres info@mojaskrzynka.pl. Należy uprzednio przygotować dokładne dane dotyczące publikacji danego ogłoszenia (sposób publikacji, kod rejestracyjny jeśli został użyty itp.).
 3. Zmiany wprowadzone podczas edycji ogłoszenia pojawią się w ogłoszeniu w ciągu 60 minut od ich zapisania.

Dostępne Warianty i Koszty w Serwisie mojaskrzynka.pl 

 1. Opcja podstawowa obejmuje ogłoszenie zwykłe ze zdjęciami w serwisie mojaskrzynka.pl. 
  • 1) 30 dni
  • usługa bezpłatna 

Reklamacje Usług w Serwisie

 1. Ustala się następujące czasy rozpatrywania prawidłowo złożonych reklamacji: 
  • a) dotyczących nie wykonania przez Właściciela usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem - reklamacja rozpatrywana jest w terminie 7 dni od dnia prawidłowego złożenia;
  • b) dotyczących jakości lub terminowości wykonanej przez Właściciela usługi - reklamacja rozpatrywana jest w terminie 31 dni od dnia prawidłowego złożenia;
 2. Nie powiadomienie Użytkownika o wyniku postępowania dotyczącego danej reklamacji w terminach wskazanych w ust.1 powyżej jest równoznaczne z pozytywnym rozpatrzeniem danej reklamacji.

 3. W przypadku uznania reklamacji: 
  • a) dotyczących nie wykonania przez Właściciela usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem - Użytkownik otrzyma możliwość ponownego zlecenia Właścicielowi wykonania danej usługi zgodnie z Regulaminem;
 1. W sprawie reklamacji usług świadczonych Użytkownikom należy niezwłocznie skontaktować się z Właścicielam w okresie od poniedziałku do piątku (w dni robocze) od godziny 09:00 do 17:00 mailem na adres info@mojaskrzynka.pl
 2. Warunkiem zamieszczenia przez Właściciela ogłoszenia w serwisie mojaskrzynka.pl jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie ze stosownym formularzem.
 3. Wprowadzenie treści do dostępnego formularza odbywa się zgodnie z instrukcją dostępną na stosownej stronie WWW.
 4. Odnośnie danych osobowych przetwarzanych przez Właściciela celem świadczenia usług opisanych postanowieniami niniejszego regulaminu Właściciel informuje, iż na pisemne żądanie Użytkownika lub Odwiedzającego będących właścicielami przetwarzanych przez Właściciela danych osobowych, przesłane na adres Właściciela, Właściciel udostępnia na podany w żądaniu adres elektroniczny informacje na temat (i) ewentualnej możliwości korzystania z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu; (ii) udostępnianych przez Właściciela środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną oraz (iii) podmiotu, któremu Właściciel ewentualnie powierzyła przetwarzanie danych osobowych.